Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

31‑03‑2020 20:15:50

Urząd Miasta Poręba zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP UM Poręba.

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-05.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

  • Więksość zamieszczonych plików w BIP nie sa dostepne cyfrowo. Aktualnie pracujemy nad zmiana tego faktu. Bedziemy dostosowywać strony do maksymalnej dostepnosci cyfrowej.
  • Funkcjonalność strony jest w większości niedostępna. Aktualnie pracujemy nad zmiana tego faktu poprzez wdrożenie nowej strony internetowej w pełni zgodnej z standardem WCAG 2.1

Powody wyłaczeń:

  • Multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.;
  • Wybrane treści będace w naszym posiadaniu które nie zostały przez nas wytworzone;
  • Treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań przez nasz podmiot oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
W ramach strony nie występuja żadne dodatkowe skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Kamil Kowalik, k.kowalik@umporeba.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 677 18 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Poreba,
42-480 Poręba, ul. Dworcowa 1

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Szerokosc drzwi pzwala na wjazd wózka inwalidzkiego. Niski próg. Nie ma mozliwosci wjechania na 2 kondygnacje ze wzgledu na brak odpowiedniej szerkosci klatki schodowej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Nie ma mozliwosci wjechania na 2 kondygnacje ze wzgledu na brak odpowiedniej szerkosci klatki schodowej.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak takich instalacji.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Jedno oznakowane miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Jest mozliwość. Nie ma ograniczen.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Jeden z pracownikow jest przeszkolony w jezyku migowym. Kontakt poprzez adres sekretariat@umporeba.pl.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Kamil Kowalik
email: kkowalik@umporeba.pl tel.:326771867
, w dniu:  31‑03‑2020 20:14:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamil Kowalik
email: kkowalik@umporeba.pl tel.:326771867
, w dniu:  31‑03‑2020 20:14:51
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2020 20:21:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie